Tag Archive for วันขึ้นปีใหม่

ประเพณีไทย ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

 

การทำบุญวันขึ้นปีใหม่ใน ปัจจุบันนี้ ถือเอาวันที่ ๑ มกราคมของทุก ๆ ปี ตามแบบสากลทั่วไป และเมืองไทยพึ่งกำหนดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๓ ซึ่งแต่เดินนั้นวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ ๑ เมษายน ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงมีเดือนอยู่เพียง ๙ เดือนเท่านั้น วันขึ้นปีใหม่ ต่าง ถือกันว่า เป็นวันที่เราจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ของปีต่อไปอีก และในเวลาเดียวกันทำให้เราได้สำรวจตัวเองย้อนหลังไป ๑ ปีว่า ตลอดระยะเวลาที่ล่วงมาแล้วนั้น เราได้ประกอบกรรมดีกรรมชั่วไว้อย่างไรบ้าง และในปีใหม่ที่จะถึงนี้เราจะคิดแก้ไข หรือประกอบการงานอย่างใดต่อไปอีก การปฏิบัติตนในวันปีใหม่มีการทำบุญตักบาตรแด่ภิกษุสงฆ์ แล้วไปฟังธรรมที่วัด

นอกจากนั้นยังมีการส่งบัตรคำอวยพรความสุขปีใหม่ (ส.ค.ส.) ไปยังบุคคลที่เราเกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เราเคารพนับถืออีกด้วย หรือในยุคสมัยนี้นิยมการนำของขวัญของฝากติดไม้ติดมือไปกล่าวสวัสดีปีใหม่กับ ญาติผู้ใหญ่ ที่อยู่ห่างใกล้กัน นานๆจะได้พบหน้าคาดตากันสักครั้ง เป็นการแสดงความปรารถนาให้ผู้นั้นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป วันขึ้นปีใหม่จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวงสังคม และการตรวจสอบสภาพของตัวเราเอง นอกจากนี้เรายังพากันหยุดงานในวันปีใหม่นี้อีกด้วย

ที่มาของประเพณีไทย วันขึ้นปีใหม่ : baanjomyut.com